Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu je prejavom  súhlasu s reklamačným poriadkom a stáva sa pre kupujúceho záväzným.

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar odosielame vždy bezpečne zabalený.

  1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
  3. Ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Túto skutočnosť nahláste či telefonicky, alebo e-mailom. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

2. Vrátenie alebo výmena tovaru do 14 dní

Milí zákazníci, ak ste si to s kúpou tovaru z akéhokoľvek dôvodu rozmysleli môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom stave a nepoužitý vrátiť späť.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Tovar, ktorý kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania.

Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba tovaru): V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby/množstva/ druhu/ arómy, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti resp. druhu  max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar, ktorý kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho.

3. Uplatnenie reklamácie

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@pimp.sk a obratom vám zašleme reklamačný formulár, ktorý bude potrebné vyplniť a spolu s tovarom doručiť.

  1. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:1.1    Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);1.2    Adresa miesta, kam bol tovar dodaný1.3    Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;1.4    Číslo elektronickej objednávky (Číslo na faktúre);1.5    Dátum vystavenia elektronickej objednávky;1.6    Dátum prevzatia tovaru kupujúcim;1.7    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;1.8    Názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;1.9    Dátum a podpis kupujúceho.
  2. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
  3. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.
  4. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
  5. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
  6. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
  7. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :
Date 22 s.r.o.
Žitná 18
831 06 Bratislava

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach pimp.sk