Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky prodávajícímu je projevem souhlasu s reklamačním řádem a stává se pro kupujícího závazným.

1. Poškození zboží při přepravě

Zboží odesíláme vždy bezpečně zabalený.

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 3. Pokud kupující zjistí jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do tří dnů od převzetí zásilky, uplatnit u prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány. Tuto skutečnost nahlaste či telefonicky, nebo e-mailem. Později nebude reklamace mechanického poškození zapříčiněného přepravou uznána.

 

2. Vrácení nebo výměna zboží do 14 dnů

Milí zákazníci, pokud jste si to s koupí zboží z jakéhokoliv důvodu rozmysleli můžete nám ho do 14 dnů od doručení k Vám, v původním stavu a nepoužité vrátit zpět.

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Kupující má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Zboží, které kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání.

Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva zboží): V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a / nebo barvy / množství / druhu / aromata, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo jiné velikosti resp. druhu max. do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Zboží, které kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, pokud to umožňují skladové zásoby prodávajícího.

3. Uplatnění reklamace

Pokud zjistíte chybu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace během záruční doby, napište nám na e-mailovou adresu info@pimp.sk a obratem vám zašleme reklamační formulář, který bude třeba vyplnit a spolu se zbožím doručit.

 1. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:
  1.1    Identifikace kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);1.2   Adresa místa, kam bylo zboží dodáno1.3   Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;

  1.4   Číslo elektronické objednávky (Číslo na faktuře);

  1.5   Datum vystavení elektronické objednávky;

  1.6   Datum převzetí zboží kupujícím;

  1.7    Popis zboží, které Kupující žádá zaměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží a způsob zabalení zboží;

  1.8   Název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;

  1.9   Datum a podpis kupujícího.

 2. Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen “Požadované doklady”), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů.
 3. Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat kupujícímu a / nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 pracovních dnů od převzetí formuláře a / nebo požadovaných dokladů prodávajícím, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři.
 4. Pokud spolu s vyplněným formulářem a s požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti.
 5. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být z zboží odstraněny. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 6. Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.
 7. Celková suma za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude převedena na účet kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s požadovanými doklady as zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.

Reklamace posílejte poštou na adresu:
Novadate s.r.o.

Žitná 18

831 06 Bratislava

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránkách pimp.sk.